Obchodní podmínky


obchodní společnosti DATASCAN, s.r.o. se sídlem Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno, identifikační číslo: 47906839 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 8535 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.datascan.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Datascan, s.r.o., se sídlem Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno, identifikační číslo: 47906839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 8535 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.datascan.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zboží je objednáváno prostřednictvím vyplněného a odeslaného formuláře. Za platnou se považuje pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Za platný se považuje vždy pouze kód produktu a nikoli doprovodný text objednávky.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Odesláním objednávky akceptuje kupující konečnou výši ceny zboží, zvolený způsob doručení a typ platby. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
 4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Místem doručení zboží je dodací, popř. fakturační adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Místem plnění je sídlo prodávajícího. Ke splnění závazku prodávajícího dochází předáním zásilky dopravci.
 6. V případě vrácení zboží zákazníkem v zákonné lhůtě účtuje prodávající poplatek ve výši 35% ceny zboží bez DPH. Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu a v neporušeném obalu.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího, odeslat objednané zboží a dodat jej na adresu kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při nákupu jsou považovány za důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Zboží bude doručeno kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které v okamžiku objednávky není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti dodavatele. Kupující bude o této možnosti informován nejpozději 3. pracovní den po dni odeslání objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob dopravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.
 3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet zásilek a případné závady ihned oznámit přepravci. Dopravce by měl okamžitě zahájit reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bezodkladně zaslána prodávajícímu. V opačném případě zaniká nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky. V případě porušení či poškození balíku doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Záruční doba na zboží začíná datem vystavení dokladu a trvá v délce stanované příslušným výrobcem.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky.
 2. Obchodní podmínky jsou platné ve znění platném v den odeslání objednávky.


Všeobecné obchodní podmínky ke stažení.